transport

Transport de residus


A Llorens|rp, com a agents de residus, ens encarreguem de recollir els residus que genera la teva empresa i transportar-los a la planta tractadora i/o gestora on se’n farà la seva correcta gestió, prioritzant sempre el landfill 0.