coure

Metal·lúrgia

Fluids de refrigeració, lubricants, dissolvents, aigües residuals… A aquests residus de la metal·lúrgia se’ls aplica un tipus de gestió específica per a que els clients puguin cumplir totes les normatives medi ambientals vigents.

Pel que fa als materials fèrrics, no fèrrics i metalls (alumini, acer inoxidable, cables o coure) se n’ocupa Llorens|gmr, que en fa el tractament adient per al seu posterior reciclatge.