Automoció

Les normatives actuals obliguen als tallers a portar un control estricte dels residus que generen i a demostrar que els tracten adequadament.

Llorens|rp proporciona a aquestes empreses recipients ben etiquetats per emmagatzemar i gestionar correctament els residus contaminants (envassos contaminants, absorbents, dissolvents, anticongelants, líquids de frens, aerosols, filtres, greixos…).

En aquestes empreses també hi podem trobar residus susceptibles de ser valorats, com ara cartrons, plàstics, fustes, ferros o bateries, lliurant contenidors específics per a classificar-los en origen. D’aquests materials se n’ocupa Llorens|gmr.